Podmínky požární bezpečnosti automobilů na elektrický pohon v hromadných garážích.

Peritas s.r.o. nově na LinkedInu
26. 4. 2021

Elektromobilita v kancelářských budovách – nečekaná technická výzva!

Jako osoba znalá oblasti požární bezpečnosti jsem v poslední době velmi často oslovován dotazy na podmínky parkování a nabíjení vozidel s pohonem na elektrický pohon v hromadných garážích.

Tento příspěvek shrnuje současný, poměrně komplikovaný stav legislativy a podmínek požární bezpečnosti. Článek je určen široké odborné veřejnosti, provozovatelům objektů, projektantům a je tak psán volnou formou. Odborníci z řad projektantů PBŘ a hasičů mi odpustí některé zjednodušené formulace textu a výrazů.

Obecně platí, že se jedná o vozidla na elektrický pohon se zdrojem obvykle lithium-iontových baterií. Vozidla se dobíjí v nabíjecích stanicích nebo ze standardní zásuvky. Baterie je
obvykle umístěna na obtížně dostupných částech vozidla a jsou zabudovány v „pevné schránce“, zajišťující mechanickou bezpečnost jednotlivých článků.

Obava hasičů tak nevyplývá ani tak z nebezpečí mechanických poškození při havárii, jako z případných požárů uvnitř schránky a komplikované likvidace takového požáru. Jsou popsány případy požárů z nedávné doby, kdy uvnitř vozidla došlo k požáru baterií. Vozidlo bylo
mechanicky „vyvlečeno“ z objektu a prováděn protipožární zásah. Stříkat vodou zvenku na vozidlo je platné, jak nosit sovy do Atén. Protipožární zásah je třeba provádět za pomocí speciálních technologií, např. řezacího zařízení Cobra, které se proudem vody „provrtá“ až k ohnisku. Vozidlo bylo při uvedeném zásahu následně ponořeno do kontejneru plného vody, a i po několika dnech byla termokamerami pozorována zvýšená teplota a hoření.

30. června byla schválena vyhláška 266, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. V ní je zásadní nově vložený § 48b, ve kterém je uvedeno:

Nová stavba a změna dokončené stavby, která má více než 10 parkovacích stání, vyjma stavby pro bydlení, musí být vybavena alespoň jednou dobíjecí stanicí a kabelovody pro pozdější instalaci dobíjecí stanice pro elektrická vozidla pro každé páté parkovací místo, jestliže parkoviště takové stavby

 • je umístěno uvnitř budovy a u změny dokončené stavby se tato změna týká také parkoviště nebo elektrických rozvodů budovy, nebo
 • s budovou fyzicky sousedí a u změny dokončené stavby se tato změna týká také parkoviště nebo elektrických rozvodů parkoviště.

Nová stavba pro bydlení a změna dokončené stavby pro bydlení, která má více než 10 parkovacích stání, musí mít instalaci kabelovodů pro každé parkovací místo pro pozdější instalaci dobíjecí stanice pro elektrická vozidla, jestliže parkoviště takové stavby

 • je umístěno uvnitř budovy a u změny dokončené stavby se tato změna týká i parkoviště nebo elektrických rozvodů budovy, nebo
 • s budovou fyzicky sousedí a u změny dokončené stavby se tato změna týká i parkoviště nebo elektrických rozvodů parkoviště.

A teď k vlastním podmínkám a stavu legislativy v „našem kraji“

Pro navrhování hromadných garáží platí stále příloha I ČSN 730804. V té se ale o autech na elektrický pohon příliš nedočteme. Do nedávné doby bylo umístění parkovacích míst a nabíjecích stanic spíše otázkou citu, odpovědnosti projektanta PBŘ a podmínkách místně příslušných HZS. Mnoho nabíjecích stanic je v objektech umístěno bez povědomí hasičů (nepodléhalo to stavebnímu řízení).

Závazná legislativa na tuto problematiku tak v podstatě existuje. Požadavky místně příslušných HZS se ale logicky opírají o to, že projektant musí vyhodnotit dopad případného požáru na budovu, účinky tepla na stavební konstrukce, evakuaci osob a především podmínek protipožárního zásahu a likvidace požáru.

V nedávné době vyšlo Metodické doporučení ministerstva vnitra (volně dostupné na stránkách MVCR), pro elektro- mobilitu. Doporučení se v mnohém odkazuje na povinnost a odpovědnost projektanta, který musí stanovit konkrétní podmínky pro umístění, způsob vypínání elektrické energie, způsob protipožárního zásahu, atd.

Doporučení stanovuje:

 • zařadit požární úseky minimálně do IV. stupně požární bezpečnosti
 • vyhodnotit v daném požárním úseku nutnost instalovat samočinné odvětrací zařízení (zařízení pro odvod tepla a kouře) a samočinné hasící zařízení (sprinklery)
 • preferuje napojení elektrické požární signalizace na místně příslušný pult hasičského záchranného sboru
 • vybavit prostory termokamerami – spojené s vyhlašován požárního poplachu v objektu
 • parkovací stání pro elektro auta provést s šířkou minimálně 3,5 metru

Především ale stanovuje vyhodnotit, např. formou analýzy zdolávání požáru nebo dokumentací zdolávání požáru, způsob provedení protipožárního zásahu. Dále způsob transportu případného hořícího vodidla ven z garáží.

Co to tedy znamená

U stávajících objektů je umístění automobilů na elektrický pohon a nabíjecích stanic velmi komplikované. Požární úseky jsou navrženy do II., případně III. stupně požární bezpečnosti – znamená to tak nové posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí (stěny, stropy, sloupy), výměny požárních dveří s vyšší požární odolností, atd… Pokud nejsou v objektu a v daných garážích sprinklery a požární odvětrání, je taková realizace prakticky nemožná. Umístění je s ohledem na možný transport hořícího vozidla možné na úrovni přízemí, případně podlaží pod a nad, propojením rampou umožňující transport vozidla.

U nově navrhovaných objektů je v projekční návrhu reálné a je třeba počítat s výše uvedenými opatřeními a doporučeními. Zejména:

 • zařazení požárních úseků garáží do vyšších stupňů požární bezpečnosti,
 • zvýšené požadavky na stavební konstrukce (stropy, stěny, dveře),
 • vybavení požárních úseků požárním odvětráním a sprinklery, termokamerami,
 • rozšířené parkovací stání,
 • zajištění vypnutí nabíjecích elektro stanic pomocí sytému EPS, central STOP a total STOP
 • již v rámci zpracování požárně bezpečnostního řešení provést analýzu zdolávání požáru

Co se tedy počít se stávajícími parkovacími stáními a dobíjecími stanicemi v kancelářských budovách, nemocnicích, obchodních centrech? To mi zatím není známo.

Na Slovensku v nedávné době vyšla norma řešící danou problematiku.
Zaznamenal jsem podmínky některých pojišťoven, které obvykle kopírují výše uvedené požadavky. Mezi návrhy je i umístění elektro aut do samostatných požárních úseků, vytvoření požárních přepážek, atd…

Započaly přípravy české normy pro projektování garáží, která bude detailně řešit i podmínky elektro aut a nabíjecích stanic. V rámci zpracování toho předpisu předpokládám i vstup a významné lobby výrobců automobilů.

Ačkoli někteří významní výrobci na elektro autech vidí celou strategii a budoucnost, překvapuje mne jejich poměrně vlažný přístup k otázce bezpečnosti. Je popisován případ, kdy v jednom Německém městě je vyhlášen úplný zákaz vjezdu elektro mobilů do hromadných garáží. Bylo by jistě záhodno vytvořit soubor opatření a zabránit tak omezením, které mají např. vodidla na plynný pohon. Ale o nich až příště.